เงื่อนไขและข้อตกลง

1. การขอและการยอมรับข้อตกลงร่วมกัน

1.1. ท่านยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ในการใช้งาน “เว็บไซต์ FreelanceOK.com” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “FreelanceOK.com”) ที่พัฒนาและให้บริการโดย “บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)
1.2. สำหรับ “ผู้ใช้งาน FreelanceOK.com ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม” เราจะขอเรียกท่านว่า “ผู้ใช้งาน”
1.3. สำหรับ “ผู้ใช้งาน FreelanceOK.com ที่สมัครสมาชิกไม่ว่าจะชำระค่าบริการหรือไม่ก็ตาม” เราจะขอเรียกท่านว่า “สมาชิก”
1.4. สำหรับ “ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก” เราจะขอเรียกว่า “ข้อมูลธุรกิจ”
1.5. ผู้ใช้งานยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการคุณภาพการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ข้อตกลงหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะเข้ามาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
1.6. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7. สมาชิกจะต้องไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
1.8. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ FreelanceOK.com
1.9. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีบริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

2. ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งาน

2.1. เนื่องจาก FreelanceOK.com เป็นบริษัทที่จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารเพื่อจ้างงาน Freelance เท่านั้น ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างสมาชิก สมาชิกจะต้องทำการตกลงกันเอง FreelanceOK.com จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการว่าจ้างงาน Freelancer แต่ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายผลตอบแทนให้ Freelancer ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเหตุต่างๆเหล่านี้ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากถือเป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง แต่ท่านสามารถใช้งาน FreelanceOK.com เพื่อประเมินสมาชิกที่มีการร่วมงานว่าทำงานดีระดับใด คะแนนจะมีระดับที่ 1 - 3
2.2. เนื่องจากการยืนยันตัวบุคคลบนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องยาก เราจึงขอให้สมาชิกใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างกัน

3. ความถูกต้องของข้อมูลการประกาศงาน การยื่นข้อเสนอ การ Post สถานะและการสนทนา

3.1. สมาชิกจะต้องใช้ข้อมูลที่ประกาศงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งต้องประกาศงานที่เป็นงาน Freelance จริง
3.2. กรณีเกิดข้อพิพาทหรือคดีความใดๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลการประกาศงาน การยื่นข้อเสนอ การ Post สถานะและการสนทนา ที่สมาชิกได้ลงประกาศไว้ใน FreelanceOK.com เอง
3.3. ข้อมูลการประกาศงาน การยื่นข้อเสนอ การ Post สถานะและการสนทนา ควรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับงาน Freelance ไม่ควรนำเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องมาประกาศใน FreelanceOK.co
3.4. ในกรณีที่งานถูกประกาศแล้ว FreelanceOK.com พบว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ต่อ เช่น มี Freelance มายื่นข้อมูลเสนอราคา แต่ผู้ว่าจ้างไม่ยอมรับข้อเสนอการประมูลเป็นเวลานาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบงานนั้นออกจากระบบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
3.5. ห้ามใช้พื้นที่ ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack, ข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

4. การรักษาความเป็นส่วนตัว

4.1. สมาชิกจะต้องปกปิดรหัสผ่านในเข้าใช้งานระบบไม่ให้บุคคลอื่นรู้ และสมาชิกต้องรับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยให้บุคคลอื่นใช้งานรหัสผ่านดังกล่าวเอง
4.2. ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ หรือระหว่างสมาชิกกับสมาชิกรายอื่นๆจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการเผยแพร่หรือจำหน่ายแก่บุคคลอื่น ยกเว้น คำสั่งศาลหรือได้รับการอนุญาตจากสมาชิกที่เป็นเจ้าของข้อมูล
4.3. ข้อมูลธุรกิจ ถือว่าเป็นข้อมูลที่สมาชิกเปิดเผยให้กับผู้ใช้งานอื่นๆหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
4.4. ข้อมูลธุรกิจ ที่หมดอายุหรืออยู่ในสถานะไม่ใช้งาน จะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่ FreelanceOK.com กำหนดไว้ และจะมีการทำลายเมื่อครบกำหนดที่กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

5. ข้อห้ามที่มีผลให้ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ

5.1. ห้ามสมาชิกใส่ข้อมูลธุรกิจ, ส่งข้อความต่างๆ, กระทำการใดๆ หรือใส่ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเนื้อใดๆ ที่เป็นอันตราย, หยาบคาย, หลอกลวง, ลามกอนาจาร, ผิดกฎหมาย, ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5.2. ห้ามสมาชิกใส่ข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ถูกอ้างอิงหรือผู้ใช้งานอื่นๆ
5.3. ห้ามสมาชิกโจมตี, ว่าร้าย, หลอกลวง, กลั่นแกล้ง หรือรบกวนการใช้งานของสมาชิกรายอื่น ทั้งนี้รวมถึงบุคคล, หน่วยงาน, สถาบันต่างๆ หรือคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าจะเป็นสมาชิก FreelanceOK.com หรือไม่ก็ตาม
5.4. ห้ามผู้ใช้งานใช้ช่องโหว่หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ FreelanceOK.com ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นๆ
5.5. ห้ามอ้างอิง www.FreelanceOK.com เพื่อกระทำการใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ www.FreelanceOK.com

6. การระงับหรือการยกเลิกบริการ

6.1. กรณีที่ผู้ให้บริการได้รับร้องเรียนจากผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือตรวจพบว่าสมาชิกใส่ข้อมูลธุรกิจไม่ถูกต้อง, หลอกลวง หรือฝ่าฝืนข้อตกลงตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง, ทำลาย (ลบ), ระงับ หรือ ยกเลิกการให้บริการสมาชิกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานแก่สมาชิก
6.2. สำหรับสมาชิกที่มีการชำระค่าบริการ การยกเลิกบริการเนื่องจากการกระทำผิดข้อตกลง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการให้กับสมาชิก
6.3. สำหรับสมาชิกที่มีการชำระค่าบริการ ระหว่างที่สมาชิกถูกระงับการให้บริการ ไม่สามารถนำช่วงเวลาดังกล่าวมาทบ หรือยืดอายุสัญญาการใช้บริการออกไปได้ สมาชิกมีหน้าที่แก้ไขข้อมูลธุรกิจให้ถูกต้องตามข้อตกลงโดยเร็วที่สุด และแจ้งสถานการณ์แก้ไขให้ผู้ให้บริการตรวจสอบ
6.4. สำหรับสมาชิกทั้งที่มีการชำระค่าบริการ หรือไม่ก็ตาม สามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้ด้วยตัวเองโดยเลือกที่เมนู “ปิดการใช้งาน” ข้อมูลทั้งหมดจะยังถูกเก็บไว้ในระบบ โดยอายุการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการล้างข้อมูลออกจากระบบ เมื่อครบกำหนดผู้ให้บริการสามารถล้างข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ต้องการย้อนกลับมาใช้บริการ สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้โดยตรง