เกี่ยวกับเรา

About FreelanceOK
Owner

Look for Freelancer

Freelance OK

Look for Freelancer

Freelancer

Look for job
ค้นหา Freelancer
บุคคลผู้ต้องการจ้างงาน มองหาผู้รับจ้างทำงาน
หรือ Freelance เพื่อมาทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ศูนย์รวม Freelance และงานคุณภาพ
แหล่งรวม Freelance และงานคุณภาพขนาดใหญ่
ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่พัฒนาโดยคนไทย 100%
ค้นหางาน
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ
มองหางานตามที่ตนเองถนัด และทำงานนั้นๆ
ให้สำเร็จลุล่วงตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
Standard
ได้รับการรับรองความสามารถใน
กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
Basic VSE Profile จาก มูลนิธิสถาบัน
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ได้รับตราสัญลักษณ์ Software Yes
จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA) ในโครงการ ITB ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
Partner

Social